Salgs- & Leveringsbetingelser

Gældende fra september 2011


Enhver leverance fra Nytech , Jern- og Metalvareindustri A/S, CVR-NR. 10286042 (i det følgende benævnt Nytech A/S) sker i henhold til disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (september 2011), såfremt andet ikke er aftalt skriftligt. Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud. Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Nytech A/S skriftligt har accepteret disse.

 

1. Tilbud og ordreindgåelse

1.1 Tilbud afgivet af Nytech A/S er gældende 30 dage fra tilbudsdato. Efter udløbsdato kan tilbuddet kun betragtes som værende vejledende. Tilbud kan dog til enhver tid tilbagekaldes, såfremt det endnu ikke er accepteret af Kunden.

1.2 Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud eller en fremstillingsproces, er altid at betragte som Nytech A/S’ ejendom. Det nævnte materiale må ikke uden Nytech A/S’ forudgående skriftlige samtykke af Kunden anvendes til andet end installering, drift og vedligehold af det solgte. Materialet må under ingen omstændigheder kopieres eller overdrages til tredjemand, uden at dette forudgående er skriftligt godkendt af Nytech A/S.

 

2. Ordremodtagelse og –bekræftelse

2.1 Bindende ordrer er først indgået, når Nytech A/S’ skriftlige ordrebekræftelse er afgivet.

2.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tilbud og ordrebekræftelse er Nytech A/S’ ordrebekræftelse gældende.

 

3. Levering

3.1 Levering sker EXW (Incoterms 2010). Enhver forsendelse sker for Kundens regning og risiko, med mindre andet fremgår af den af Nytech A/S fremsendte ordrebekræftelse. Nytech A/S er berettiget til at lade en af Nytech A/S valgt underleverandør forestå produktionen helt eller delvist.

3.2 I tilfælde hvor Nytech A/S ikke kan levere rettidigt som følge af forhold, der må bedømmes som force majeure, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout eller forsinkede leverancer fra underleverandører, udskydes leveringstiden. Nytech A/S skal i disse tilfælde meddele, hvornår levering kan forventes at finde sted eller Nytech A/S kan vælge at annullere ordren

3.3 Er det ved ordreafgivelse aftalt, at Kunden selv afhenter leverancen og kan Kunden ikke gennemføre afhentningen på det aftalte tidspunkt, sørger Nytech A/S for, at leverancen opbevares for Kundens regning og risiko.

3.4 Såfremt Kunden ved færdigmeldingen af leverancen ikke ser sig i stand til at modtage leverancen, sørger Nytech A/S for, at leverancen opbevares for Kundens regning og risiko. Nytech A/S vil dog fakturere Kunden for leverancen ved færdigmelding.

3.5 I tilfælde af forsinkelse har Nytech A/S ikke ansvar for indirekte tab, eksempelvis tabt fortjeneste, driftstab, følgeskade eller omkostninger.

3.6 Nytech A/S har ret til at over- eller underlevere med op til +/- 10% på stk.-tal, med mindre andet fremgår af den af Nytech A/S fremsendte ordrebekræftelse.

 

4. Pris og betaling

4.1 Medmindre andet fremgår, er alle priser oplyst af Nytech A/S i danske kroner ekskl. moms og andre offentlige afgifter.

4.2 Nytech A/S er berettiget til at afvise indgåelse af aftale om levering på kredit, såfremt fordringen ikke kan kreditforsikres.

4.3 Emballage i form af EUR-paller og pallerammer leveret af Nytech A/S krediteres Kunden, når returneret frit leveret Nytech A/S’ adresse.

4.4 Betalingsbetingelserne er 30 dage efter fakturadato, med mindre andet er aftalt. Ved for sen betaling tillægges rente 1% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. Ved for sen betaling er Nytech A/S berettiget til at beregne sig et rykkergebyr på 100 kr. for hver skriftlig rykning.

 

5. Ejendomsret

5.1 Nytech A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil fuld betaling er sket.

 

6. Ansvar for mangler

6.1 Kunden har pligt til at undersøge leverancen, så snart det er muligt og senest 3 arbejdsdage fra levering. Enhver fejl eller mangel, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse, skal reklameres skriftligt senest 5 arbejdsdage efter leverancens modtagelse for at kunne komme i betragtning.

6.2 I tilfælde af fejl eller mangler er Nytech A/S berettiget og forpligtet til at afhjælpe disse, ved efter Nytech A/S’ valg at, foretage reparation eller udskiftning. Eventuelle fejl og mangler berettiger ikke Kunden til afslag i prisen, erstatning og/eller ophævelse af aftalen.

6.3 Anerkender Nytech A/S, at der foreligger en fejl eller mangel, skal Kunden returnere det mangelfulde til Nytech A/S. Leverancen skal emballeres samt forsendes på en sådan måde, at den ikke udsættes for transportskader af nogen art. Beskadiges leverancen som følge af mangelfuld emballering eller indpakning, fortaber Kunden sin ret til mangelindsigelse.

6.4 Udover ovenstående bærer Nytech A/S intet ansvar for mangler. Dette gælder således ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab og omkostninger.

6.5 Nytech A/S hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at Kunden selv tilvejebringer jern eller andet til leverancen.

 

7. Produktansvar

7.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i produktansvarsloven, med mindre andet fremgår af disse salgs- og leveringsbetingelser eller parternes aftale i øvrigt.

7.2 Nytech A/S’ ansvar er begrænset til omlevering. Nytech A/S er aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader, avancetab eller andet indirekte tab eller omkostninger.

7.3 Nytech A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen

a) fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i Kundens besiddelse eller videresolgt til tredjemand,

b) på produkter, der er fremstillet af Kunden eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skadefast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

7.4 Kunden skal holde Nytech A/S skadesløs i den udstrækning Nytech A/S pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Nytech A/S ovenfor har begrænset sit ansvar.

7.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod Nytech A/S, er kunden pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravet mod Nytech A/S.

 

8. Lovvalg og værneting

8.1 I enhver tvist med udgangspunkt i en leverance fra Nytech A/S, hvor disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til gennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende leverancen, eller tvister som udspringer af leverancen, afgøres af byretten i Aalborg efter Dansk Ret. I tilfælde af begæring om syn og skøn skal der udpeges en syns- og skønsmand af byretten i Aalborg.